Ons privacybeleid

Circus hecht veel waarde aan je privacy. Je persoonlijke gegevens worden daarom beschermd door middel van een beveiligd systeem waarmee al je persoonlijke informatie in alle veiligheid kan worden doorgegeven aan onze server.

Lees ons privacybeleid hieronder en onze Cookies Policy (pdf) door om te weten te komen hoe je persoonsgegevens en cookies verwerkt worden.

Jouw privacy en veiligheid zijn onze prioriteit

Naast dat je persoonlijke gegevens veilig worden opgeslagen, zijn de transacties die je bij Circus uitvoert ook 100% veilig dankzij de verschillende internationaal bekende betaal- en opnamemethodes die beschikbaar zijn.

Wil je weten hoe je kan storten of een opname kan doen? En wil je weten welke betaal- en opnamemethodes er beschikbaar zijn? Bekijk dan onze veelgestelde vragen (FAQ).

Privacybeleid - AVG - v.1.6 - 01/12/2021

Circus.be - Mobiele app Circus Sport

De bescherming van persoonlijke gegevens is uiterst belangrijk voor CIRCUS® BELGIUM. Daarom stellen wij alles in het werk om het privéleven te beschermen van alle bezoekers en gebruikers (hierna de 'Gebruikers') van de website met spellen en sportweddenschappen www.circus.be en van de mobiele app met sportweddenschappen Circus Sport (hierna 'de Site'). De Gebruikers vinden hieronder alle bepalingen betreffende de verwerking van persoonlijke gegevens die van toepassing zijn bij elk bezoek of bij elk gebruik van de Site of de App (hierna 'het Privacybeleid').

1. Algemeen

CIRCUS® BELGIUM verwerkt de persoonlijke gegevens van de Gebruikers van de Site en de App voor de doeleinden en binnen de beperkingen van het Privacybeleid, tijdens elk bezoek of gebruik van de Site of App.

CIRCUS® BELGIUM let erop om, bij de verwerking van deze persoonlijke gegevens, de geldende wet- en regelgeving na te leven en, in het bijzonder, de Europese Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonlijke gegevens (hierna 'de Verordening').

In dit opzicht en conform deze Verordening doet CIRCUS® BELGIUM het volgende:

- Het is wettelijk verplicht om de persoonlijke gegevens van de Gebruikers te verwerken; deze verwerking staat beschreven in artikel 2.1 van het Privacybeleid;

- Het verwerkt persoonlijke gegevens, zodat Gebruikers de Site of App kunnen gebruiken en voor de noodzakelijke en legitieme doeleinden die beschreven staan in artikel 2.2 van het Privacybeleid;

- Het verwerkt, door middel van de voorafgaande, vrije en uitdrukkelijke toestemming van de Gebruikers, de persoonlijke gegevens die beschreven staan in en volgens de in artikel 3 uiteengezette doeleinden.

- De Gebruikers worden, doordat ze de Site of App bezoeken en gebruiken, geacht kennis te hebben genomen van het Privacybeleid en dit te aanvaarden. Ze garanderen bovendien dat de aan CIRCUS® BELGIUM meegedeelde gegevens en informatie juist zijn.

2. Verwerking van persoonlijke gegevens waarvoor de toestemming van Gebruikers niet vereist is

2.1. Wettelijke verplichtingen van CIRCUS® BELGIUM en verwerkingen die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de Site en App

CIRCUS® BELGIUM is verplicht, enerzijds uit hoofde van de wettelijke en reglementaire verplichtingen waaraan elke uitbater van online kansspelen en weddenschappen is onderworpen, en anderzijds met het oog op de authentificatie en het in staat stellen van de Gebruikers om de Site en App te gebruiken, om de volgende persoonlijke gegevens te verwerken voor de hieronder beschreven doeleinden.

Voor deze verwerking van de persoonlijke gegevens door CIRCUS®BELGIUM is de toestemming van de Gebruikers niet vereist op grond van artikel 6.1.b) en c) van de Verordening.

De door de Gebruiker meegedeelde persoonlijke gegevens worden opgenomen in een register, zoals beschreven in artikel 7.1, dat wordt gecontroleerd door en te allen tijde onder de verantwoordelijkheid van CIRCUS® BELGIUM blijft.

a. Welke gegevens worden verwerkt?

De persoonlijke gegevens die verwerkt worden, zijn de volgende:

- naam, voornaam (of -namen), geboorteplaats, geboortedatum, taal, geslacht, woonplaats/postadres, land van verblijf, nationaliteit, rijksregisternummer (of identiteitskaartnummer of paspoortnummer), e-mailadres, vast of mobiel telefoonnummer;

- Bankgegevens die tijdens de stortingstransacties op de Site of de App en tijdens de winstopnames worden gebruikt;

- Kopieën van persoonlijke documenten om de Gebruikers te identificeren, zoals de foto op de identiteitskaart, een rekeninguittreksel, het bewijs van storting of enig ander document dat de woon- en/of verblijfplaats van de Gebruiker bewijst;

- Verbindingsgegevens, IP-adres, de navigatie- en activiteitengeschiedenis van de Gebruiker op de Site of de App, inclusief de geschiedenis van sportweddenschappen, zijn transacties (winsten en verliezen, stortingen, opnames), met name door middel van cookies;

- Gegevens waarmee het apparaat kan worden geïdentificeerd (type browser, type telefoon en identificatiegegevens ervan);

- Alle andere informatie die tussen CIRCUS® BELGIUM en de Gebruiker kan worden uitgewisseld in het kader van zijn inschrijving of van de deelname van de Gebruiker aan spellen en weddenschappen van de Site en/of aan online weddenschappen op de App.

b. Hoe wordt de verwerking door CIRCUS® BELGIUM uitgevoerd?

De verwerking bestaat uit het verzamelen, het opslaan, het bewaren, het raadplegen, de organisatie, het gebruik, het afstemmen of alle andere handelingen die nodig of nuttig zijn krachtens de legale bepalingen en regels zoals beschreven in artikel 2.1.c). De verwerking kan ook bestaan uit de overdracht van persoonlijke gegevens:

- aan juridische en administratieve autoriteiten zoals voornamelijk de Kansspelcommissie en de Cel voor Financiële Informatieverwerking CTIF);

- aan de leveranciers van CIRCUS® BELGIUM, waarvan de diensten onlosmakelijk verbonden zijn met het gebruik van de Site of de App en waarvan de lijst beschikbaar is op aanvraag bij de Contactpersoon die vermeld staat in artikel 7.5.

c. Wat zijn de doeleinden van deze verwerking?

1°) CIRCUS® BELGIUM is verplicht de in artikel 2, lid 1, onder a) en b), beschreven persoonsgegevens te verwerken om aan zijn wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen, met name uit hoofde van de volgende wettelijke bepalingen:

- de wet van 18 september 2017 betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en betreffende beperkingen op het gebruik van contant geld;

- de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, met name de verplichtingen die zij oplegt aan de uitbaters inzake beheer en administratie, en de uitvoeringsbesluiten daarvan.

2°) CIRCUS® BELGIUM verwerkt ook de persoonsgegevens bedoeld in artikel 2.1.a) met het oog op de authentificatie van de Gebruikers en om hen toegang te verlenen tot de Site en App en deze te gebruiken. Deze verwerking wordt dus uitgevoerd met het oog op:

- Het beheer van de inschrijvingen en de accounts van de Gebruikers op de Site of de App; - Het beheer van de stortingen en de winsten van de Gebruikers, en meer in het algemeen het leveren van de diensten inzake online spellen en weddenschappen;

- Het informeren van de Gebruiker over de diensten aangeboden door CIRCUS® BELGIUM;

- Het beheer van de klantendienst, waaronder de ondersteuningsdienst en de dienst Risico en fraudebeheer.

2.2. Andere behandelingen waarvoor de toestemming van de Gebruikers niet vereist is

Daarnaast verwerkt CIRCUS® BELGIUM de volgende persoonsgegevens voor de hieronder beschreven legitieme doeleinden. Voor deze verwerking van de persoonlijke gegevens door CIRCUS®BELGIUM is de toestemming van de Gebruikers niet vereist op grond van artikel 6.1.f) van de Verordening.

De door de Gebruiker meegedeelde persoonlijke gegevens worden opgenomen in een register, zoals beschreven in artikel 7.1, dat wordt gecontroleerd door en te allen tijde onder de verantwoordelijkheid van CIRCUS® BELGIUM blijft.

a. Welke gegevens worden verwerkt?

De persoonlijke gegevens die verwerkt worden, zijn de volgende:

- naam, voornaam (of -namen), geboorteplaats, geboortedatum, taal, geslacht, woonplaats/postadres, land van verblijf, nationaliteit, rijksregisternummer (of identiteitskaartnummer of paspoortnummer), e-mailadres, vast of mobiel telefoonnummer;

- Bankgegevens die tijdens de stortingstransacties op de Site of de App en tijdens de winstopnames worden gebruikt;

- Kopieën van persoonlijke documenten om de Gebruikers te identificeren, zoals de foto op de identiteitskaart, een rekeninguittreksel, het bewijs van storting of enig ander document dat de woon- en/of verblijfplaats van de Gebruiker bewijst;

- Verbindingsgegevens, IP-adres, de navigatie- en activiteitengeschiedenis van de Gebruiker op de Site of de App, inclusief de geschiedenis van sportweddenschappen, zijn transacties (winsten en verliezen, stortingen, opnames), met name door middel van cookies; - Gegevens waarmee het apparaat kan worden geïdentificeerd (type browser, type telefoon en identificatiegegevens ervan);

- Alle andere informatie die tussen CIRCUS® BELGIUM en de Gebruiker kan worden uitgewisseld in het kader van zijn inschrijving of van de deelname van de Gebruiker aan spellen en weddenschappen van de Site en/of aan online weddenschappen op de App.

b. Hoe wordt de verwerking door CIRCUS® BELGIUM uitgevoerd?

De verwerking bestaat uit het verzamelen, vastleggen, opslaan, raadplegen, ordenen, gebruiken en met elkaar in overeenstemming brengen van de in artikel 2, lid 2, onder a), omschreven persoonlijke gegevens. De verwerking bestaat ook in de overdracht van deze persoonlijke gegevens aan een derde partij, waarvan de lijst beschikbaar is op aanvraag bij de Contactpersoon die vermeld staat in artikel 7.5.

c. Wat zijn de doeleinden van deze verwerking?

CIRCUS® BELGIUM verwerkt de in artikel 2, lid 2, onder a) bedoelde persoonsgegevens voor de volgende legitieme doeleinden:

- De bescherming van de spelers, verantwoord spelen en het voorkomen van verslaving aan kansspelen;

- De promotie, reclame en marketing inzake het aanbod van online spellen en weddenschappen, met inbegrip van het verzenden van sms'en, telefoonoproepen, nieuwsbrieven op papier of via e-mail;

- De uitvoering van tevredenheidsenquêtes, statistische enquêtes, trendanalyses en marktonderzoeken om de diensten inzake online weddenschappen te verbeteren of informatie over Gebruikers te bekomen.

3. De verwerking van persoonlijke gegevens met toestemming van de Gebruikers

Door gebruik te maken van de Site of de App van CIRCUS® BELGIUM, in welke hoedanigheid dan ook, geeft de Gebruiker uiting aan zijn vrije, specifieke, expliciete en ondubbelzinnige wens om CIRCUS® BELGIUM uitdrukkelijk toestemming te verlenen zijn persoonlijke gegevens te verwerken in overeenstemming met de Verordening, binnen de grenzen en voor de doeleinden die hieronder worden omschreven en onverminderd de verwerkingen waarnaar in artikel 2 wordt verwezen.

De door de Gebruiker meegedeelde persoonlijke gegevens worden opgenomen in een register, zoals beschreven in artikel 7.1, dat wordt gecontroleerd door en te allen tijde onder de verantwoordelijkheid van CIRCUS® BELGIUM blijft.

De Gebruiker geniet bovendien rechten, met inbegrip van het recht om zijn toestemming te allen tijde in te trekken, volgens de algemene voorwaarden die beschreven staan in artikel 3.4.

3.1. Aard van de verwerkte persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die verwerkt worden, zijn de volgende:

- naam, voornaam (of -namen), geboorteplaats, geboortedatum, taal, geslacht, woonplaats/postadres, land van verblijf, nationaliteit, rijksregisternummer (of identiteitskaartnummer of paspoortnummer), e-mailadres, vast of mobiel telefoonnummer;

- Bankgegevens die tijdens de stortingstransacties op de Site of de App en tijdens de winstopnames worden gebruikt;

- Kopieën van persoonlijke documenten om de Gebruikers te identificeren, zoals de foto op de identiteitskaart, een rekeninguittreksel, het bewijs van storting of enig ander document dat de woon- en/of verblijfplaats van de Gebruiker bewijst;

- Verbindingsgegevens, IP-adres, de navigatie- en activiteitengeschiedenis van de Gebruiker op de Site of de App, inclusief de geschiedenis van sportweddenschappen, zijn transacties (winsten en verliezen, stortingen, opnames), met name door middel van cookies;

- Gegevens waarmee het apparaat kan worden geïdentificeerd (type browser, type telefoon en identificatiegegevens ervan);

- Alle andere informatie die tussen CIRCUS® BELGIUM en de Gebruiker kan worden uitgewisseld in het kader van zijn inschrijving of van de deelname van de Gebruiker aan spellen en weddenschappen van de Site en/of aan online weddenschappen op de App.

3.2. De verwerking

De verwerking bestaat uit het verzamelen, vastleggen, bewaren, raadplegen, ordenen, gebruiken en met elkaar in overeenstemming brengen van de in artikel 3, lid 1, omschreven persoonlijke gegevens. De verwerking bestaat ook in de overdracht van deze persoonlijke gegevens aan een derde partij, waarvan de lijst beschikbaar is op aanvraag bij de Contactpersoon die vermeld staat in artikel 7.5.

3.3. Doeleinden van de verwerking van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden door het CIRCUS® BELGIUM verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

- Promotie, reclame en marketing, met inbegrip van affiliatie bij en beheer van loyaliteitsprogramma's, in verband met het aanbod aan online spellen en weddenschappen, met inbegrip van het verzenden van sms-berichten, telefoongesprekken, papieren of elektronische nieuwsbrieven en e-mails, die niet onder artikel 2.2c) vallen, zoals offline casinospellen, kansspelen en weddenschappen bij CIRCUS® BELGIUM, en met inbegrip van reclame, marketing en beheer van de affiliatie en gerelateerde loyaliteitsprogramma's;

- Deelname aan wedstrijden en promotionele aanbiedingen, met inbegrip van de communicatie met betrekking tot de winnaars;

- Ontwikkeling van nieuwe spellen en weddenschappen;

- De uitvoering van tevredenheidsonderzoeken, statistische enquêtes, trendanalyses en marktonderzoeken voor management-, marketing- en rapportagedoeleinden, met inbegrip van profilering, die niet onder het in artikel 2, lid 2, onder c), beschreven doel vallen.

4. Rechten van de Gebruiker

Onverminderd de artikelen 2 en 5, hebben de Gebruikers het recht om, volgens de voorwaarden en binnen de volgende grenzen, hun recht op rectificatie, bezwaar en beperking uit te oefenen.

4.1. Recht op toegang

A. CIRCUS® BELGIUM stelt alle volgende informatie ter beschikking van de Gebruikers:

- de identiteit en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke;

- de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming;

- de persoonlijke gegevens die werden verwerkt;

- de doeleinden van de verwerking waarvoor de persoonlijke gegevens zijn bestemd en de rechtsgrondslag van de verwerking;

- de ontvangers of, indien van toepassing, ontvangerscategorieën van de persoonlijke gegevens;

- in voorkomend geval, het feit dat de verwerkingsverantwoordelijke voornemens is persoonlijke gegevens door te geven aan een land buiten de Europese Unie en: hetzij het bestaan (of het ontbreken) van een besluit van de Europese Commissie waarbij een beschermingsniveau passend wordt verklaard, hetzij, bij ontstentenis van een dergelijk besluit, de door het derde land geboden garanties en de middelen die worden gebruikt om een kopie van de persoonlijke gegevens te verkrijgen;

- de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de geautomatiseerde verwerking van hun gegevens, zoals profilering, tenzij er goede redenen zijn voor een dergelijke verwerking door CIRCUS® BELGIUM, alsmede de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen elke verwerking van hun persoonlijke gegevens voor wervingsdoeleinden.

b. De Gebruikers hebben het recht om op elk moment toegang te vragen tot alle in dit artikel en in artikel 3.1 bedoelde informatie, door contact op te nemen met de in artikel 7.5 bedoelde contactpersoon. CIRCUS® BELGIUM zal binnen één maand reageren op dergelijke verzoeken om informatie.

c. De Gebruikers hebben het recht om een kopie van hun persoonlijke gegevens op te vragen die worden verwerkt. CIRCUS® BELGIUM behoudt zich het recht voor de betaling van eventuele kosten te eisen die gepaard gaan met deze aanvraag; deze kosten worden berekend op basis van de administratieve kosten die voortvloeien uit de aanvraag en bedragen maximum 20 euro.

d. Gebruikers hebben het recht deze toegang of een kopie te verkrijgen in een gestructureerd formaat, zodanig dat de persoonlijke gegevens worden verstrekt in een formaat dat voldoet aan de technische normen die op het ogenblik van de aanvraag tot toegang van kracht zijn; dit formaat zal het dus mogelijk maken deze gegevens met hun apparaat te lezen.

4.2. Recht op rectificatie

CIRCUS® BELGIUM garandeert dat de Gebruikers hun persoonlijke gegevens kunnen updaten en rectificeren wanneer deze gegevens onjuist of onvolledig zijn, en verplicht dit ook.

Dit recht op rectificatie kan op verzoek worden uitgeoefend bij de in artikel 7.5 beschreven contactpersoon.

4.3. Recht van bezwaar

CIRCUS® BELGIUM staat Gebruikers toe op de volgende gronden bezwaar te maken tegen de verwerking van alle of een deel van de hen betreffende persoonlijke gegevens indien:

- de gegevens onnauwkeurig zijn;

- de verwerking niet langer nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld;

- de Gebruiker zijn toestemming heeft ingetrokken;

- de gegevens onwettig zijn verwerkt.

CIRCUS® BELGIUM staat bovendien toe dat Gebruikers bezwaar maken:

- tegen de geautomatiseerde verwerking van hun gegevens, zoals profilering, tenzij er goede redenen zijn waarom een dergelijke verwerking door CIRCUS® BELGIUM noodzakelijk is;

- tegen elke verwerking van hun persoonlijke gegevens voor klantenwervingsdoeleinden, met inbegrip van profilering, indien deze met dergelijke klantenwerving verband houdt.

Dit recht op bezwaar kan op verzoek worden uitgeoefend bij de in artikel 7.5 bedoelde contactpersoon.

4.4. Recht op vergetelheid

CIRCUS® BELGIUM verbindt zich er tevens toe om zo snel mogelijk te voldoen aan elk verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens (recht om vergeten te worden), wanneer:

- de verwerking niet langer nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld;

- de Gebruiker zijn toestemming heeft ingetrokken;

- de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt of op grond van een wettelijke verplichting moeten worden gewist;

- de Gebruiker bezwaar maakt tegen de geautomatiseerde verwerking van zijn gegevens, zoals profilering, en er geen goede redenen zijn waarom een dergelijke verwerking door CIRCUS® BELGIUM noodzakelijk is;

- de Gebruiker bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonlijke gegevens voor klantenwervingsdoeleinden, met inbegrip van profilering, indien deze met deze klantenwerving verband houdt.

Voor wettelijke doeleinden, en met name om aan de verplichtingen te voldoen die werden opgelegd door de wet van 7 mei 1999 betreffende kansspelen en de wet van 18 september 2017 betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en betreffende beperkingen op het gebruik van contant geld, is CIRCUS® BELGIUM echter verplicht om de persoonlijke gegevens gedurende 10 jaar te bewaren, te tellen vanaf de datum van de laatste activiteit van de Gebruiker op de Site of de App.

4.5. Recht op beperking

Gebruikers hebben ook het recht om een beperking van de verwerking van hun persoonlijke gegevens van CIRCUS® BELGIUM te verkrijgen wanneer:

- de Gebruiker van mening is dat zijn persoonlijke gegevens onjuist zijn, en dit gedurende de tijd die CIRCUS® BELGIUM nodig heeft om de juistheid van deze gegevens te verifiëren;

- de verwerking onwettig is, maar de Gebruiker niet wenst dat de gegevens worden gewist en alleen een beperking van de verwerking van de gegevens verlangt;

- de Gebruiker bezwaar maakt tegen een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, of tegen een verwerking van zijn persoonlijke gegevens voor klantenwervingsdoeleinden en dat het noodzakelijk is de rechtmatigheid na te gaan van de redenen waarom CIRCUS@BELGIUM deze verwerking wenst te handhaven;

- CIRCUS® BELGIUM de verwerkte persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar de betrokkene wenst dat deze bewaard blijven voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Dit recht op beperking kan op verzoek worden uitgeoefend bij de in artikel 7.5 bedoelde contactpersoon.

4.6. Overdacht van de gegevens naar een verwerkingsverantwoordelijke

Gebruikers mogen hun persoonlijke gegevens overdragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat CIRCUS® BELGIUM dit belemmert.

Op voorwaarde dat een dergelijke overdracht technisch mogelijk is, mogen de Gebruikers CIRCUS® BELGIUM vragen dat deze overdracht rechtstreeks wordt uitgevoerd door hun verwerkingsverantwoordelijke.

4.7. Voorwaarden

De rechten die door CIRCUS® BELGIUM aan de Gebruiker worden erkend, moeten worden uitgeoefend volgens de algemene voorwaarden die in artikel 7.5 zijn vastgelegd.

4.8. Kennisgeving

CIRCUS® BELGIUM stelt de Gebruiker in kennis van elke verwijdering of correctie van gegevens overeenkomstig de artikelen 4.2 en 4.4, tenzij een dergelijke kennisgeving onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanningen vergt.

Deze kennisgeving geschiedt per e-mail of per post, op basis van de door de Gebruiker verstrekte contactgegevens.

5. Locatie, opslag en bewaartermijn van persoonlijke gegevens

5.1.

CIRCUS® BELGIUM bewaart de persoonlijke gegevens van Gebruikers in een vorm die hun identificatie en beschikbaarheid mogelijk maakt en dit met behulp van passende en veilige middelen.

De gegevens worden in België bewaard en gehost door Data Center. Zij geven de nodige en relevante veiligheidsgaranties met betrekking tot de geldende technische normen.

5.2.

De persoonlijke gegevens van Gebruikers worden door CIRCUS® BELGIUM bewaard voor de in de artikelen 2 en 3 omschreven doeleinden. Ze worden gedurende 10 jaar bewaard voor alle in artikel 2.a) genoemde doeleinden, en met name om aan de verplichtingen te voldoen die werden opgelegd door de wet van 7 mei 1999 betreffende kansspelen en de wet van 18 september 2017 betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en betreffende beperkingen op het gebruik van contant geld.

Voor het overige worden persoonsgegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het doel van de verwerking voor alle in artikel 2, lid 2, en artikel 3 genoemde doeleinden. Daarna worden de gegevens uit de bestanden van CIRCUS® BELGIUM verwijderd op aanvraag van de Gebruikers gericht tot de Contactpersoon die vermeld staat in artikel 7.5.

6. Aansprakelijkheid van CIRCUS® BELGIUM - Onderaannemer

6.1.

CIRCUS® BELGIUM verbindt zich ertoe de verwerking van de persoonlijke gegevens van Gebruikers op een rechtmatige, billijke en transparante wijze te laten geschieden ten aanzien van de betrokken Gebruiker. Elke gegevensverwerking die door CIRCUS®BELGIUM wordt uitgevoerd, voldoet aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonlijke gegevens en betreffende dit Privacybeleid. CIRCUS®BELGIUM gebruikt alle redelijke en passende middelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de door hem verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Deze technische en organisatorische maatregelen zijn beschikbaar bij de Contactpersoon die vermeld staat in artikel 7.5. De technische maatregelen omvatten met name het anonimiseren en coderen van persoonlijke gegevens, afhankelijk van het vereiste doel. De organisatorische maatregelen omvatten onder meer het uitvoeren van interne audits, naast de audits waaraan CIRCUS®BELGIUM door de Kansspelcommissie kan worden onderworpen. Indien nodig voert CIRCUS®BELGIUM, met de hulp van de functionaris voor gegevensbescherming, een effectbeoordeling uit wanneer een verwerking waarschijnlijk een hoog risico voor de Gebruikers inhoudt.

6.2.

De persoonlijke gegevens van Gebruikers worden niet doorgegeven aan een andere derde partij dan de leveranciers en partners van CIRCUS®BELGIUM, uitgezonderd voor de doeleinden beschreven in de artikelen 2.1, 2.2 en 3 en, bijgevolg, wanneer:

- de overdracht verplicht wordt gesteld bij wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen of bij beschikking van een administratieve of rechterlijke instantie;

- de overdracht noodzakelijk is voor de levering van de diensten inzake online spellen en weddenschappen of voor onderhoudsdiensten;

- de Gebruiker met een dergelijke overdracht heeft ingestemd.

De partner zal niet als onderaannemer worden beschouwd, tenzij hij de persoonsgegevens van Gebruikers verwerkt voor CIRCUS® BELGIUM. CIRCUS® BELGIUM wijst elke verantwoordelijkheid af voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de Gebruiker door de partner die zijn eigen diensten in eigen naam en voor eigen rekening levert of indien het kan bewijzen dat het feit dat de schade heeft veroorzaakt, niet aan hem te wijten is. CIRCUS® BELGIUM kan tevens niet aansprakelijk worden gesteld indien het kan aantonen dat het niet verantwoordelijk is voor het feit dat de schade heeft veroorzaakt.

6.3.

CIRCUS® BELGIUM zorgt ervoor dat, wanneer de verwerking wordt uitgevoerd door een onderaannemer van CIRCUS® BELGIUM, de onderaannemer voldoende garanties biedt dat de passende technische en organisatorische maatregelen zijn uitgevoerd en, meer in het algemeen, dat aan de vereisten van de Verordening is voldaan. Het verplicht met name de onderaannemer om de Verordening na te leven en, bijgevolg, een register bij te houden.

6.4.

CIRCUS® BELGIUM verbindt zich ertoe om, in geval van veiligheidsproblemen met betrekking tot de verwerkte gegevens, die van die aard zijn dat ze de vertrouwelijkheid ervan aantasten, het incident zo spoedig mogelijk te melden aan de gegevensbeschermingsautoriteit waarover in artikel 7.4 sprake is. CIRCUS® BELGIUM zal ook de betrokken Gebruikers op de hoogte brengen, voor zover de schending van de persoonlijke gegevens een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de Gebruikers; deze informatie zal worden verstrekt per e-mail of per post aan de contactgegevens die zijn meegedeeld door de Gebruiker.

7. Divers

7.1. Register van persoonlijke gegevens

Als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonlijke gegevens houdt CIRCUS®BELGIUM een register bij van al zijn verwerkingsactiviteiten. Dit register bevat alle informatie over het soort verwerkte gegevens, de personen op wie de verwerking van de gegevens betrekking heeft, de mogelijke ontvangers aan wie de gegevens in voorkomend geval worden meegedeeld, de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, de bewaartermijn van de gegevens en een algemene beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die zijn getroffen.

De door de Gebruiker meegedeelde persoonlijke gegevens worden, evenals de verwerking en de doeleinden ervan, opgenomen in een register, dat wordt gecontroleerd en te allen tijde onder de verantwoordelijkheid van CIRCUS®BELGIUM blijft. Dit register bevat, naast de voornoemde informatie:

- een beschrijving van de doeleinden van de verwerking;

- een beschrijving van de categorieën betrokkenen en categorieën persoonlijke gegevens;

- de categorieën ontvangers aan wie de persoonlijke gegevens zijn of zullen worden meegedeeld, met inbegrip van ontvangers in derde landen of van internationale organisaties;

- de termijnen voor het wissen van de verschillende categorieën gegevens;

- een algemene beschrijving van de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de vertrouwelijkheid en integriteit van de persoonlijke gegevens te waarborgen.

7.2. Volledigheid - wijziging van het privacybeleid

Het Privacybeleid bevat alle contractuele bepalingen die bindend zijn voor Gebruikers, onverminderd de algemene bepalingen die vervat zijn in de Gebruiksvoorwaarden van de Site en de App waarvan ze integraal deel uitmaken. De bovenvermelde Gebruiksvoorwaarden blijven dus van toepassing op alle aangelegenheden die geen betrekking hebben op de bescherming van persoonlijke gegevens. CIRCUS®BELGIUM behoudt zich bovendien het recht voor het Privacybeleid te wijzigen. Elke update is bindend voor de Gebruikers vanaf het ogenblik dat deze op de Site of de App wordt gepubliceerd. CIRCUS®BELGIUM zal erover waken dat het de datum waarop het van kracht zijnde Privacybeleid op de Site en de App wordt geplaatst, zal vermelden.

7.3. Bewijswaarde

De Gebruiker erkent dat, door de Site of de App te gebruiken en de algemene voorwaarden van CIRCUS® BELGIUM te aanvaarden, hij wordt geacht ervan kennis te hebben genomen en deze te aanvaarden, alsmede het Privacybeleid overeenkomstig het bepaalde in Art. XII. 15 e.v. van het Wetboek van Economisch Recht, Art. 3.10 en 3.12 van Europese Verordening 910/2014 van 23 juli 2014 en Art. 8.1 en 8.12 van het Burgerlijk Wetboek.

De Gebruiker erkent dezelfde bewijswaarde aan de uitgewisselde elektronische documenten en aan de verzamelde elektronische gegevens in het kader van de inschrijving of het gebruik van de Site of de App alsof deze documenten en gegevens op papier werden gecommuniceerd of verzameld, ook al zijn voornoemde documenten niet voorzien van een geavanceerde elektronische handtekening overeenkomstig art. 26 van Europese Verordening 910/2014 van 23 juli 2014. Hij verbindt zich er bijgevolg toe de kracht en de bewijswaarde niet te betwisten als gevolg van de elektronische vorm.

7.4. Gegevensbeschermingsautoriteit

Overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonlijke gegevens en de privacywet van 30 juli 2018, heeft de Gebruiker het recht om aanvullende informatie te vragen of een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. De controleautoriteit is de Privacycommissie, waarvan de contactgegevens de volgende zijn:

Adres: Persstraat 35, 1000 Brussel

Telefoon: +32 (0)2 274 48 00

Fax: +32 (0)2 274 48 35

E-mail: [email protected]

7.5. Contact - Gegevens over de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke en van de afgevaardigde bij de bescherming van de persoonlijke gegevens

Er kan als volgt met CIRCUS®BELGIUM contact worden opgenomen voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke gegevens van zijn Gebruikers:

- Via de post: Rue des Guillemins 129, 4000 Luik, België.

- Via e-mail: [email protected]
De verwerkingsverantwoordelijke is CIRCUS®BELGIUM

CIRCUS® BELGIUM heeft bovendien een afgevaardigde voor de gegevensbescherming aangesteld overeenkomstig artikel 37 van bovengenoemde Verordening; hij kan via e-mail worden gecontacteerd op [email protected] en is verantwoordelijk voor de opvolging en de conformiteit van de verwerking door CIRCUS® BELGIUM van de persoonlijke gegevens van de Gebruikers.